آگهي مزايده عمومي


سازمان سيما، منظر و فضاي سبز درنظردارد موارد زير را از طريق مزايده عمومي به متقاضياني كه بيشترين مبلغ پيشنهادي ارائه نمايند، پس از طي مراحل مزايده و از طريق سامانه ستاد ايران، واگذار نمايد.

جزییات بیشتر

آگهي مزايده


سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد درنظر دارد مواردي را از طريق مزايده به صورت اجاره به افراد واجد شرايط واگذار نمايد.

جزییات بیشتر

افتتاح آبنماي ميدان 12 محرم شهرکرد تا سه ماه آينده


رئيس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد از افتتاح آبنماي جديد ميدان 12 محرم تا سه ماه آينده خبر داد.

جزییات بیشتر

بازديد از ناحيه يک شهرکرد به منظور ارزيابي عملکرد پيمانکاران فضاي سبز


به منظور ارزيابي عملکرد پيمانکاران فضاي سبز، بازديد از ناحيه يک شهرکرد انجام شد.

جزییات بیشتر

بازديد از ناحيه فارابي-ورزش و پارک ملت و ميرآبادغربي


به منظور ارزيابي عملکرد پيمانکاران فضاي سبز بازديد از ناحيه فارابي-ورزش و پارک ملت و ميرآبادغربي صورت گرفت.

جزییات بیشتر

انتشار فراخوان جذب سرمايه گذار پيست دوچرخه سواري پارک بانوان


فراخوان جذب سرمايه گذار پيست دوچرخه سواري پارک بانوان شهرکرد منتشر شد.

جزییات بیشتر

اخرین خبر

آگهي مزايده عمومي

سازمان سيما، منظر و فضاي سبز درنظردارد موارد زير را از طريق مزايده عمومي به متقاضياني كه بيشترين مبلغ پيشنهادي ارائه نمايند، پس از طي مراحل مزايده و از طريق سامانه ستاد ايران، واگذار نمايد.

آگهي مزايده

سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد درنظر دارد مواردي را از طريق مزايده به صورت اجاره به افراد واجد شرايط واگذار نمايد.

افتتاح آبنماي ميدان 12 محرم شهرکرد تا سه ماه آينده

رئيس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد از افتتاح آبنماي جديد ميدان 12 محرم تا سه ماه آينده خبر داد.

بازديد از ناحيه يک شهرکرد به منظور ارزيابي عملکرد پيمانکاران فضاي سبز

به منظور ارزيابي عملکرد پيمانکاران فضاي سبز، بازديد از ناحيه يک شهرکرد انجام شد.

بازدید کل : 116315
بازدید این ماه : 26688
بازدید امروز : 18
بازدید کننده آنلاین : 8
بازدید دیروز : 85