خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت
  1. کسب رضایت خداوند متعال،شهروندان و سایر ذینفعان و ایجاد سازمان متعالی،بهره ور،خودکفا و پاسخگو
  2. تحقق سازمانی متعالی با فرآیند ها و روش های بهبود یافته و ساختار سازمانی به روز وچابک  با برنامه های راهبردی و عملیاتی مناسب و نظارت مستمر بر حسن  اجرای آن ها
  3. تامین،مدیریت و نظارت بر منابع مالی،جامعیت و شفافیت در فرآیندهای مالی و مدیریت هزینه ها،دستیابی به منابع انسانی کارآمد و بهره ور
  4.  ارتقاء فرهنگ شهروندی به منظور کاهش ناهنجاری های شهری و افزایش نشاط ، شادابی و تندرستی
  5. حفظ و ارتقاء نظم،امنیت و حصول اطمینان از تحقق قوانین ،احقاق حقوق و بهبود ارتباطات و تعامل و نظارت موثر بر عملکرد
  6. دستیابی به سازمانی هوشمند و پیشرودر ارائه خدمات نوین
  7. توسعه شهری پاک، سبز ، ایمن و فاقد عوامل مزاحم و ناهنجار
 
 
روابط عمومی سازمان سیما،منظروفضای سبزشهری شهرداری شهرکرد