منشور اخلاقی


 
رسول اکرم (ص)
به راستی که من برای به کمال رساندن مکارم اخلاق مبعوث شده ام .
 
  1. ارائه خدمات سازمانی  با سرعت ،دقت،نظم کاری را نوید می دهیم.
  2. برپایه تعلیمات الهی، تکریم و احترام به ارباب رجوع را اساس خدمت گذاری و کرامت انسانی می دانیم .
  3. قانون را مورد استناد خود قرار داده و در برخورد قاطع با تخلف از سوی فرد یا گروهی، لحظه ای درنگ نخواهیم کرد.
  4. منافع مالی، شهری و سازمانی را همواره بر منافع شخصی مقدم و خود را امانت دار بیت المال  می دانیم .
  5. عدالت  را محور تمامی مناسبات اداری خود قرارداده و توزیع عادلانه امکانات شهری را اهتمام ویژه می ورزیم.
  6. صداقت را به عنوان سرلوحه تمامی ارتباطات خود دانسته و ارائه خدمات صادقانه را وظیفه خود میدانیم.
  7. وفا داری و پایبندی به تعهدات در قبال شهروندان را تضمین نموده و در این راستا هرگونه انتقاد و پیشنهاد  را به عنوان هدیه آنان در کمال گشاده رویی پذیرا هستیم.
  8. محیط زیست را امانت الهی دانسته و بهبود آن در تمامی نقاط شهر جهت فراهم آوردن محیطی  شهری سالم و پاک وظیفه خویش می پنداریم.
 
(روابط عمومی سازمان سیما ،منظروفضای سبزشهری شهرداری شهرکرد)