لیست مناقصات/مزایدات

شماره عنوان تاریخ نوع
18 مزایده عمومی 1397/11/15مزایده
16 آگهی فراخوان مناقصه (عملیات نگهداری فضای سبز نواحی 5 گانه شهرکرد ) 1397/08/02مناقصه