آگهي فراخوان مناقصه نگهداري فضاي سبز سال 1400-99

کد خبر: 72404 تاریخ انتشار: 1399/11/06
نمایش: 151
اخبار
فراخوان مناقصه نگهداري فضاي سبز سال 1400-99 توسط سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد اعلام شد.

سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد به استناد مصوبه شورا و هيات مديره در نظر دارد عمليات نگهداري فضاي سبز نواحي 6 گانه شهرکرد را براي مدت يک سال از طريق مناقصه و با شرايط ذيل به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا از کليه شرکت هاي واجد شرايط دعوت بعمل مي آيد، با توجه به موارد زير براي دريافت اسناد مناقصه به آدرس: شهرکرد، پارک ملت، سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري مراجعه و در صورت نياز با تلفن 32262483 038 تماس حاصل فرماييد.

1- موارد مناقصه:
 
رديف محل مورد مناقصه مبلغ برآورد اوليه (ريال) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه (ريال)
1 نگهداري فضاي سبز ناحيه يک 315/447/570/26 000/000/330/1
2 نگهداري فضاي سبز ناحيه پارک ملت-ميرآباد 085/688/349/22 000/000/118/1
3 نگهداري فضاي سبز ناحيه ورودي شرقي-پاسداران 105/992/881/20 000/000/045/1
4 نگهداري فضاي سبز ناحيه ورودي جنوبي-ورودي غربي 055/259/355/14 000/000/718
5 نگهداري فضاي سبز ناحيه فارابي-ورزش 310/291/453/12 000/000/623
6 نگهداري فضاي سبز ناحيه تانکرهاي ميرآباد، منظريه و آرامستان جديد 485/668/383/8 000/000/420
 
2- مهلت دريافت اسناد: از زمان نشر آگهي تا تاريخ 99/11/21
3- آخرين مهلت تحويل پيشنهادها: تا پايان وقت اداري روز سه شنبه 99/11/21
4-زمان تشکيل کميسيون بازگشايي پاکت ها: روز  پنجشنبه 99/11/23 ساعت 8 صبح
5- سازمان در رد يا قبول يک يا تمام پيشنهادات مختار مي باشد.
6- ارائه گواهي تاييد صلاحيت معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعي الزامي است.
7- موضوع اساسنامه شرکت بايد شامل خدمات فضاي سبز باشد.
8- ارائه اصل گواهي معتبر ثبت نام ارزش افزوده شرکت الزامي مي باشد.
9- ساير شرايط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه شده است. و مبناي عقد قرارداد و تعهدات دو جانبه خواهد بود.

روابط عمومي سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد
 

افزودن دیدگاه