آگهي مزايده

کد خبر: 72476 تاریخ انتشار: 1400/04/24
نمایش: 45
اخبار
سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد درنظر دارد مواردي را از طريق مزايده به صورت اجاره به افراد واجد شرايط واگذار نمايد.
سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري شهرکرد درنظر دارد موارد زير را از طريق مزايده به صورت اجاره به افراد واجد شرايط واگذار نمايد:


1- تعداد يک باب مغازه در پارک بانوان با کاربري خواروبارفروشي
2- تعداد يک باب مغازه در بوستان مادر با کاربري خواروبارفروشي
3- عرصه واقع درحاشيه پارک تهليجان جهت نصب کانکس فروش موادغذايي بسته بندي شده
4- عرصه واقع در پارک لاله نبش ميدان معلم جهت نصب کانکس فروش موادغذايي بسته بندي شده
5- عرصه واقع در پارک لاله جنب بلوار شريعتي جهت نصب کانکس فروش موادغذايي بسته بندي شده
6- عرصه واقع در پارک لاله جنب بلوار آزادي جهت نصب کانکس فروش موادغذايي بسته بندي شده
7- عرصه واقع در قسمت جنوبي پارک تهليجان جهت نصب کيوسک فروش موادغذايي بسته بندي شده
8- عرصه واقع در پارک تهليجان جهت نصب کيوسک فروش موادغذايي بسته بندي شده
9- عرصه واقع در پارک لاله جهت نصب وسايل بازي و ترامبولين
10- عرصه واقع در پارک تهليجان جهت نصب وسايل بازي و ترامبولين
11- عرصه واقع در ورودي شرقي جهت نصب وسايل بازي و ترامبولين

لازم به ذکر است: کليه مراحل برگزاري اين مزايده از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد و بازگشايي پاکات از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به نشاني www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

آخرين مهلت ارائه اسناد و دريافت پيشنهادات: از 22/04/1400 تا پايان وقت اداري مورخ 02/05/1400

تلفن تماس: 03832221095

افزودن دیدگاه