نصب نیمکت و سطل زباله پارک سرچشمه ها 16متری ششم و چهارم