انتخاب رزهای مقاوم


در این تحقیق، 16 واریته گل رز طی سالهای 2000 تا 2002 از نظر تعداد گل، اندارۀ گل، درصد گلدهی و توان گیاه مورد بررسی قرار گرفتند (در طی این دوره از هیچ آفت کش و کودی استفاده نشد). و از هر واریته 4 گیاه به عنوان نمونه در تجزیه و تحلیل آماری بررسی شدند. هر ماه میزان مقاومت به بیماری به وسیله نشانه هایی مانند سوختگی گلبرگ، سفیدک سطحی، لکه سیاه رز که از بیماری های رایج در رزها هستند، بررسی گردید. مطالعات نشان می دهد که رزهای غیر پیوندی به طور معنی داری، دارای ظاهری زیباتر و طول عمری بیشتر نسبت به گیاهان پیوندی هستند.

سایر نتایج به شرح زیر می باشد:
نتایج مطالعات اختلاف توان در رده های مختلف رزها را نشان می دهد. واریته polyanthes، از هر نظر بهترین توان و هیبریدهای چای بدترین عملکرد را داشتند. بر این اساس مطالعات گسترده ای در سطح جهانی لازم است تا بتوان انواع مناسب رز (از نظر مقاومت به بیماری ها و استفاده کمتر از کودها و آفت کشها) برای کاشت را معرفی نمود.