تکثیر رویشی در گیاه آپارتمانی

خلاصه مطلب: 
برخی از گیاهان به طریق غیرجنسی و با ایجاد جوانه تکثیر می یابند. اما در مورد گیاه آپارتمانی Mother of thosands این نحوۀ تکثیر باز هم ویژه تر شده است. گیاهچه هایی در لبۀ برگهای گیاه مادری ظاهر می شوند که خود هر کدام به گیاهی کوچک و مستقل تبدیل شده  سیستم آوندی آن ها از گیاه مادر جدا می شود و پس از جدایی کامل و افتادن بر روی خاک به سرعت گسترش می یابند.

این گیاه توانایی تولید دانه های قابل رویش نداشته و فقط از طریق همین گیاهچه ها تکثیر می یابد. محققان دو ژن STM  و LEC را در گیاه Mother of thosands و وابسته های نزدیک آن بررسی نمودند. 
 STM رشد جوانه و LEC تولید بذر را کنترل می کند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که حضور STM در برگ برای تولید گیاهچه ضروری بوده و  LEC1 LEC ویژۀ گیاه Mother of  علاوه بر دانه در برگها نیز فعال می شود.
وقتی محققان LEC1  را وارد ژنوم گیاهان دیگر نمودند، آنها قدرت تولید دانه های قابل رویش را از دست دادند.
به نظر می رسد Mother of thosands توانایی تولید مثل جنسی و تولید دانه را نداشته اما بخشی از فرایند تولید جنین (گیاهچه) به برگها منتقل شده است.
این یافته را می توان به عنوان یک روش تولید مثلی، در اصلاحات ژنتیکی به کار برد.