کاج مطبق

نام علمی: Araucaria heterophylla
خانواده: Araucariaceae گیاهی موزون و برگ زینتی، کند رشد، همیشه سبز با شاخه های افقی و برگ های سوزنی و نرم ، مناسب برای نگهداری در آپارتمان، گلخانه و يا اتاق آفتابگير می باشد. گياه را مي توان در فصل تابستان خارج از آپارتمان و در سايه قرار داد. 

نیاز ها :
  نور فيلتر شده خورشيد را می پسندد.  درطول مدت زمستان مکان های سرد را ترجيح مي دهد و تحمل دماي خنك تر تا صفر درجه سانتی گراد را نیز دارد. آبياري منظم با آب فاقد املاح انجام گیرد و سطح خاك نباید خشك شود. اين گياه تحمل هواي خشك را نیز دارد اما مه پاش آب چند نوبت در روز ضروریست. برای رشد بهینه، هر دو هفته یک بار و از بهار تا پائيز كود نيتروژنه ضعیف استفاده گردد.

 ازدیاد :
 تکثیر از طریق کاشت بذر در فصل بهار و یا قلمه شاخه های جوان در گلخانه ای با دمای 20 درجه سانتی گراد امکان پذیر است.