ارس-سرو کوهی
نام علمی : Juniperus  excelsa   
خانواده : Cupressaceae 

سرو کوهی یا اُرس درختچه ای است با برگ های سوزنی شکل که این برگ ها در دستجات 3 یا 4 تایی قرار گرفته اند. این گیاه دوپایه می باشد و گل های نر بر روی یک پایه و گل های ماده بر روی پایه دیگر ظاهر می گردد. مخروط ماده که می توان آن را میوه نیز تلقی کرد به رنگ آبی متمایل به سیاه می باشد. این درخت جنبه زینتی دارد و به صورت تک درخت و یا به عنوان پرچین، بادشکن و یا کنترل فرسایش خاک کاشته می شود .
 نیازها :
گرما و سرما را تاب می آورد. خاکهای سبک، شنی، صخره ایی یا سنگلاخی را تحمل می کند. تابش مستقیم آفتاب، باد و شرایط ساحلی را تحمل می نماید. 
 ازدیاد:
به وسیله کاشت بذر و یا قلمه ساقه تکثیر می یابد.