زالزالک


نام علمی : Crataegus oxyacantha 
خانواده : Rosaceae
درختی متراکم با شاخه های موزون است با گلهای سفید خوشه ای که در بهار شکوفا شده و در پائیز به میوه های نارنجی ، قرمز تبدیل می شود. برگها متناوب ، دندانه دار و به رنگ سیز روشن و براق که در پائیز قرمز رنگ می شوند. این درخت خصوصیات جذاب فصلی زیادی در طراحی باغ دارد.
نیازها:
سرما را تحمل می کند ولی گرمای خشک و بیش از حد را نمی پذیرد. شرایط ساحلی را تحمل می کند اما به حداکثر رشد خود نمی رسد. خاک سبک با زهکش مناسب را ترجیح می دهد و ریشه های عمیقی دارد. خاکهای قلیائی و خشک را نیز تحمل می کند . نور مستقیم خورشید و باد شرایط ساحلی را تحمل می کند. 
ازدیاد :
 تکثیر از طریق بذر در پائیز و یا قلمه جوانه دار در اواخر تابستان انجام می گیرد.