اقاقیا معمولی


نام علمی : Robinia pseudoacacia
خانواده : Papilionaceae

درختی است سریع الرشد تقریباً بدون کرک با تنه ای با پوست قهوه ای تیره عمیقاً شیاردار و شاخه های خاردار، خزان کننده، اغلب مولد ریشه جوش. شاخه ها بدون جوانه انتهائی. برگ ها متناوب، تخم مرغی یا بیضوی. گل ها پروانه آسا، به رنگ های سفید و صورتی. گل های صورتی رنگ اقاقیا عطر خوبی دارند. میوه به صورت نیام های لوبیائی شکل قهوه ای مایل به قرمز که در زمستان روی درخت می مانند. از این درخت به عنوان بادشکن و نیز جنگلکاری در مناطق خشک و خاک های شنی خشک استفاده می شود و در فضای سبز برای کنترل فرسایش خاک و نیز سایه افکنی کاربرد دارد. ریشه ها به نسبت تهاجمی هستند.
 Robinia pseudoacacia var.ambelifera  واریته ای بدن خار از این جنس می باشد که تاج آن چتری است.
 نیازها :
برای آبیاری و تغذیه توجه خاصی نیاز ندارد. گرما، سرما و شرایط کویری را تحمل می کند. خاک آهکی، خاک های ضعیف، قلیائی یا شنی و خشکسالی را تحمل می کند. دود و گرد و خاک را نیز تحمل می نماید.
ازدیاد :
از طریق بذر انجام می گردد.