زبان گنجشک

 نام علمی :  Fraxinus excelsior var. Coriarifolia
 خانواده : Oleaceae

این درخت در جوانی دارای تاجی باریک و هرمی است که به تدریج به درختی سایه گستر تبدیل می شود. تنه آن خاکستری، قرمز با شیارهای عمیق است. برگچه ها 7-11 تائی، به شکل تخم مرغی سرنیزه ای، سطح فوقانی سبز تیره، سطح تحتانی سبز روشن و بدون کرک می باشد. 
  نیازها :
این گیاه به کم آبی و سرما مقاوم است و مناسب جنگل کاری می باشد. مقاوم به هوای آلوده شهری و صنعتی است. آب و هوای صحرائی و ساحلی را تحمل می کند. خاک مرطوب و غنی را ترجیح می دهد ولی در خاک های خشک و قلیائی نیز رشد مناسبی دارد. در فضای سبز، کاشت این درخت به جای چنار پیشنهاد می گردد.
 ازدیاد :
 ازدیاد از طریق بذر و قلمه صورت می گیرد.