پتوس


پتوس
اين گياه بومي مناطق نيمه گرمسيري جنوب شرق آسيا و داراي عادت رشد بالا رونده مي باشد، ضمن اينكه به عنوان گياه آويز نيز به كار مي رود. گياهي سريع الرشد است و در شراي مناسب ارتفاع ان به ۸-۷ متر هم مي رسد. پتوس نور متوسط نياز دارد اما ارقام ابلق (داراي برگهايي با لكه هاي زرد و سفيد)، بايد در محل پر نور قرار گيرند. نياز آبي اين گياه متوسط است و حدفاصل دو آبياري خاك بايد تقريباً خشك گردد. تركيب خاكي مورد نياز تركيبي از خاك باغچه، خاكبرگ و ماسه است. پتوس در دامنه دمايي ۲۷-۱۰ درجه سانتيگراد مي تواند به رشد خود ادامه دهد. همچنين نياز رطوبتي متوسط مي باشد و بهتر است در تابستان هر چند روز يكبار برگها با آب ولرم اسپري شوند زيرا كمبود رطوبت در اين گياه سبب سوختگي نوك برگها مي شود. روش تكثير از طريق قلمه ساقه به طول ۱۰-۷ سانتي متر با دو تا سه رگ در انتها مي باشد كه به راحتي در آب ريشه دار مي شوند.