جابجایی و هرس از درختان به چه طریق صورت می پذیرد؟

پاسخ:
هرگونه جابجایی درختان توسط مالکین، متصدیان، ذینفعان و شهرداری در محدوده و حریم شهر و در معابر و اماکن عمومی و خصوصی با اخذ مجوز از کمیسیون ماده (7) امکان پذیر است. در غیر این صورت شهرداری موظف به جلوگیری است. هرس طبق دستورالعملی که توسط شهرداری تهیه و ابلاغ خواهد شد صورت می پذیرد تا موجب رشد درختان و جلوگیری از خشک شدن آنها گردد.