برای وضعیت درختی که به علت آفت زدگی، بیماری و علل دیگر خشک شده چه اقدامی صورت می گیرد؟

پاسخ:درختی که به علت آفت زدگی، بیماری، انگل و یا علل غیر عمد دیگر خشک شده و یا احتمال سرایت آفت و بیماری از آن به دیگر درختان و گیاهان وجود داشته باشد و یا احتمال سقوط آن برود در این صورت باید به جای آنها نهال به میزان دوبرابر محیط بن درخت غرس شود