کاشت، حفاظت و آبیاری درختان در سطح شهر به چه صورت انجام می شود؟

پاسخ:
کاشت، حفاظت و آبیاری درختان و فضاهای سبز معابر، میادین، بزرگراهها و بوستانهای عمومی واقع در داخل محدوده شهرها به استثنای بوستان های محیط زیست بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از وظایف شهرداری است. حفظ، نگهداری و آبیاری در سایر محل های مشمول قانون به عهده مالکین، ساکنین (بهره برداران) و متصرفین آنها است. در مورد موقوفات، متولیان و متصدیان یا قائم مقام قانونی آنان یا مستاجرین، بهره برداران و متصرفین مسئول آبیاری ونگهداری درختان هستند.