عمده فعالیت های صورت گرفته در زمینه اصلاح و بهبود روشنائی در پارکها و فضای سبز در سال 96