عمده فعالیت های صورت گرفته در زمینه نصب و تعویض مبلمان فرسوده و همچنین رنگ آمیزی در پارکها و فضای سبز در سال 96