عمده فعالیت های صورت گرفته در زمینه طراحی پارکها و فضای سبز