عمده فعالیت های صورت گرفته در زمینه اصلاح و بهبود رو شنایی