عمده فعالیت های صورت گرفته در زمینه نصب وبازسازی زمین بازی و تعویض مبلمان