عملیات ساخت باغچه،کاشت گل وگیاه (استانداری شهرکرد)