عملیات ساخت معبر ،باغچه،زمین بازی کودکان،زمین فوتبال(پارک اندیشه ،کوی پلیس)