مراحل اولیه کابل کشی ،نصب فلنچ (جهت بهبود روشنایی فضای سبز جنب مدرسه طبیعت)