عملیات سنگ فرش پیاده راه پارک ملت

72 متر مربع سنگ فرش(1/20*60)
هزینه تقریبی :22،500،000 ریال