ارتباط با ما

شهرکرد - پارک ملت (سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد)
 
     تلفن :
                                                    038-32262483 
                                                    038-32221095  

                                                 038-32254081
         
                           نمابر:      
                                                  038-32262482