آگهی فراخوان مناقصه (عملیات نگهداری فضای سبز نواحی 5 گانه شهرکرد )

آگهی فراخوان مناقصه
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد به استناد مصوبه شورا و هیات مدیره در نظر دارد عملیات نگهداری فضای سبز نواحی 5 گانه شهرکرد را برای مدت یک سال از طریق مناقصه و با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت بعمل می آید، با توجه به موارد زیر برای دریافت اسناد مناقصه به آدرس: شهرکرد، پارک ملت، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری مراجعه و در صورت نیاز با تلفن 32262483 038تماس حاصل فرمایید.
1- موارد مناقصه:
ردیف محل مورد مناقصه مبلغ برآورد اولیه (ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
1 نگهداری فضای سبز ناحیه یک 10/808/000/000 550/000/000
2 نگهداری فضای سبز ناحیه پارک ملت-میرآباد 9/779/000/000 500/000/000
3 نگهداری فضای سبز ناحیه ورودی شرقی-پاسداران 7/684/000/000 400/000/000
4 نگهداری فضای سبز ناحیه ورودی جنوبی-ورودی غربی 5/572/000/000 280/000/000
5 نگهداری فضای سبز ناحیه فارابی-ورزش 4/235/000/000 220/000/000
 
2- مهلت دریافت اسناد: از زمان نشر آگهی تا تاریخ   97/8/19
3- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز یک شنبه  97/8/20
4-زمان تشکیل کمسیون بازگشایی پاکت ها: روز  دوشنبه 97/8/21 ساعت 8 صبح
5- سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
6- ارائه گواهی تایید صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی الزامی است.
7- موضوع اساسنامه شرکت باید شامل خدمات فضای سبز باشد.
8- در نواحی پارک ملت-میرآباد و ناحیه یک، شرکت می بایست دارای دو سال سابقه اجرایی در زمینه حفظ و نگهداری فضای سبز باشد که دست کم یک سال آن در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرکرد باشد.  ارائه حسن سابقه کار برای کلیه پیمانکارانی که در سازمان کار کرده اند فارغ از اینکه در چه ناحیه ای شرکت می کنند، الزامی است.
9- ارائه اصل گواهی معتبر ارزش افزوده شرکت الزامی می باشد.
10- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد. و مبنای عقد قرار داد و تعهدات دو جانبه خواهد بود.
روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد
تاریخ 1397/08/02
نوع مناقصه
پیوست ها